Fungi Outer Hebrides

Phylum: Ascomycota   Family: Ascobolaceae

Ascobolus stercorarius   (Bull.) J. Schröt.

A common disc fungus that grows on herbivore dung

Determiner: 
Chris Johnson

References: 
Doveri - Fungi Fimicoli Italici, 2007.
Ellis & Ellis - Microfungi on Miscellaneous Substrates, 1988

TOP